Målsetting: Kunstbanken skal arbeide for økt bruk av – og kunnskap om kunst i offentlige rom i Hedmark

Kunst gir innbyggerne gode omgivelser og styrker identitet og tilhørighet. Kunstbanken arbeider for at kunst skal bli en naturlig del av folks hverdag uavhengig av hvor i fylket du bor, og her spiller kunst i det offentlige rommet en stor rolle. En hedmarkings første møte med profesjonell kunst er ofte kunstprosjektet i barnehagen eller på skolen.

Kunstbanken ved RSU har en rådgivende funksjon for fylkeskommunale og kommunale saker knyttet til kunst i offentlige rom og arbeider med profesjonalisering av arbeidsprosessen i disse sakene. Statens regelverk for kunst i offentlige rom blir fulgt og deres fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO) er den statlige rådgiveren og samarbeidspartneren.

For å oppfylle målsettingen om å arbeide for økt kunnskap om kunst i offentlige rom arrangerer Kunstbanken konferanser og møter både i egne lokaler og rundt om i kommunene.

Et stort dokumentasjonsarbeid er nå snart fullført ved at Brit Anne Botheims fagbok om kunst i offentlige rom i Hedmark kommer ut i høst med Kunstbanken som oppdragsgiver.  Mer enn 160 kunstprosjekter fra 1977 og til i dag der RSU har vært involvert er grundig dokumentert. Denne systematiske innsamlingen av dokumentasjon kommer også Kunstbankens arkiv og nettsider til gode. Ikke minst nytes det godt av det rike billedmaterialet som er skaffet til veie til dette bokprosjektet.

Mye informasjon er ved dette gjort tilgjengelig og målet er at dokumentasjonen skal fungere som en informasjonsbank for kommuner/fylkeskommunen , kunstkonsulenter, kunstnere og ellers alle som interesserer seg for den offentlige kunsten.


Bildet viser Hans Martin Øiens verk Mellom himmel og jord, ferdigstilt på Jønsberg videregående skole i Stange 2014